วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์  ( Vision )

    ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านหาดพระ  จะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นพัฒนานักเรียน ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักท้องถิ่น และมีสุขภาพดี

พันธกิจ ( Mission )

         1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีเพื่อให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

         2.  พัฒนาครูให้มีความรู้เพื่อมุ่งสู่การนำไปปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

         3. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

         4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

5. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

Comments